Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor din CCD Prahova este de 70%, 7  angajati fiind vaccinati, din totalul de 10.

ART. 7 Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

ART. 8

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.

ART. 9

Funcţiile casei corpului didactic sunt:

a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;

b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic,

didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;

c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar;
1 / 3
d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;

e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei;

f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;

g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentarişti, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni din învăţământul preuniversitar;

h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea şi furnizarea acestora;

i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare,management etc., inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentarişti, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, consultanţi, experţi;

j) centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

k) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;

l) centru comunitar de învăţare permanentă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr.

m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean,conform art. 346 şi 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

n) centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de mentori,
la nivel judeţean.