ART. 7

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

ART. 8

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.

ART. 9

Funcţiile casei corpului didactic sunt:

a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;

b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;

c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar;

d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;

e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei;

f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;

g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentarişti, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni din învăţământul preuniversitar;

h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuă, promovarea şi furnizarea acestora;

i) bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare,management etc., inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentarişti, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, consultanţi, experţi;

j) centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

k) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii;

l) centru comunitar de învăţare permanentă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;

m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean,conform art. 346 şi 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, la nivel judeţean, se realizează pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

n) centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de mentori,
la nivel judeţean.

ART. 1

Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

ART. 2

Casa corpului didactic poate organiza filiale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti.

ART. 3

Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

ART. 4

Casa corpului didactic este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acredita ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

ART. 5

(1) Casele corpului didactic pot avea denumirea simplă „Casa Corpului Didactic a Judeţului/Municipiului Bucureşti” sau pot purta numele unei personalităţi reprezentative din domeniul educaţiei, în semn de recunoaştere a activităţii depuse.

(2) Atribuirea unei denumiri casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la solicitarea instituţiei, înaintată Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(3) Solicitarea de aprobare privind atribuirea denumirii casei corpului didactic va fi însoţită de:

a) memoriul de fundamentare/expunere de motive;

b) propunerea de atribuire a denumirii, avizată de consiliul de administraţie al casei corpului didactic;

c) acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean pentru atribuirea denumirii;

d) avizul comisiei judeţene pentru atribuirea de denumiri din cadrul instituţiei prefectului.

ART. 6

(1) Activitatea care se desfăşoară în şi de către casa corpului didactic este apolitică şi nediscriminatorie şi respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2011.

(2) În spaţiile aparţinând casei corpului didactic sunt interzise:

a) activităţi contrare prevederilor Constituţiei;

b) activităţi ale partidelor, formaţiunilor politice;

c) activităţi de propagandă politică sau prozelitism religios;

d) activităţi care încalcă normele generale de moralitate.

ART. 11

Casa corpului didactic stabileşte relaţii de parteneriat cu instituţii de învăţământ de toate gradele, institute de cercetare ştiinţifică, societăţi ştiinţifice profesionale, instituţii culturale, asociaţii profesionale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, persoane fizice şi juridice etc., cu atribuţii în domeniul educaţiei şi cercetării.

SECŢIUNEA a 3-a

Domenii de activitate şi tipuri de activităţi organizate şi desfăşurate în casele corpului didactic

ART. 10

(1) Domeniul formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cuprinde, în principal, următoarele activităţi:

a) propunerea spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a ofertei de formare continuă anuală;

b) organizarea de programe de formare continuă;

c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă;

d) evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite;

e) monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate.

(2) Domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale cuprinde, în principal:

a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;

b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;

c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);

d) consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.

(3) Domeniul informare, documentare, consultanţă cuprinde, în principal, următoarele activităţi:

a) informarea personalului din învăţământul preuniversitar asupra oportunităţilor de formare continuă;

b) asigurarea accesului la resursele educaţionale din bibliotecă/centrul de informare şi documentare;

c) consultanţă pentru unităţi de învăţământ pentru amenajarea şi dotarea centrelor de documentare şi informare;

d) elaborarea de portofolii tematice cu resurse educaţionale;

e) consultanţă în vederea dezvoltării profesionale a personalului din învăţământul preuniversitar.

(4) Domeniul crearea/completarea şi actualizarea bazelor de date cuprinde:

a) resurse umane: formatori, responsabili cu formarea continuă, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, informaticieni, inspectori şcolari, cadre didactice autori de carte etc.;

b) parteneri educaţionali;

c) beneficiari ai programelor de formare;

d) credite profesionale transferabile ale cadrelor didactice, obţinute prin absolvirea programelor de formare acreditate furnizate/organizate de casa corpului didactic şi de către alţi furnizori de formare;

e) cadre didactice care au nevoie de formare continuă în vederea asigurării celor 90 de credite transferabile.

(5) Domeniul editare/multiplicare şi difuzare de carte, publicaţii, resurse educaţionale cuprinde, în principal, următoarele activităţi:

a) editare/elaborare de carte, reviste, buletine informative, ghiduri şi caiete metodice, studii, publicaţii electronice, auxiliare didactice pe diferite suporturi etc.;

b) difuzare de resurse educaţionale;

c) realizarea de site-uri educaţionale.

(6) Domeniul marketing educaţional, publicitate/diseminare cuprinde, în principal, următoarele activităţi:

a) analiza de nevoi pentru formarea continuă;

b) promovarea resurselor educaţionale: oferta de formare continuă, alte oportunităţi de dezvoltare profesională, rezultate ale proiectelor educaţionale etc.;

c) promovarea inovaţiei şi a creativităţii în educaţie.

(7) Domeniul parteneriate educaţionale cuprinde, în principal, următoarele activităţi:

a) iniţierea şi derularea de parteneriate în scopul implementării de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;

b) organizarea de activităţi de petrecere a timpului liber: excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni, cluburi ale cadrelor didactice etc.

Personal de conducere  

Cazacu Daniela Mariana  –  Director

Personal didactic  

Ionescu Daniela  –  Profesor metodist

Stanciu Mihail Alin  –  Profesor metodist

Cantaragiu Ramona Nicoleta  –  Profesor metodist

Davidoiu Emilia  –  Profesor metodist

Vișan Elena Roxana –  Profesor metodist

Personal didactic auxiliar

Panainte Daniela  –  Secretar

Niculescu Mihaela-Oana  –  Bibliotecar

Soare Alexandru George  –  Administrator financiar

Ivan Adriana Valy  –  Analist programator

Dima Luciana –  Administrator patrimoniu

Personal didactic nedidactic

Tănase Nicoleta  –  Muncitor