Misiunea Casei Corpului Didactic Prahova este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului
pentru  dezvoltarea  instituţională  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar,  pentru dezvoltarea personală şi în
profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale  şi  de  formarecontinuă,  cu  standardele
de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesareevoluţiei în cariera didactică, precum
şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei